Quiz

Sprawdź swoją wiedzę


1. Najwięcej posłów w historii polskiego Sejmu przybyło na elekcję:

a) Władysława IV
b) Michała Korybuta Wiśniowieckiego
c) Jana III Sobieskiego
d) Augusta II

2. Marszałek Starej Laski to w dawnej Rzeczypospolitej odpowiednik współczesnego:

a) Marszałka Starego
b) Marszałka Sejmu RP poprzedniej kadencji
c) Marszałka Seniora
d) Wicemarszałka Sejmu RP

3. Prawo wnoszenia poprawek do projektów ustaw w trakcie drugiego czytania nie przysługuje:

a) wnioskodawcy
b) grupie co najmniej 15 posłów
c) Marszałkowi Sejmu,
d) Radzie Ministrów..

4. Bierne prawo wyborcze do Sejmu według Konstytucji z 1997 roku przysługuje obywatelom polskim, którzy ukończyli:

a) 18 lat
b) 21 lat
c) 25 lat
d) 30 lat

5. Dokumentem, który miał największy wpływ na rozwój polskiego parlamentaryzmu:

a) była Konfederacja Warszawska
b) była Konstytucja Nihil Novi
c) była Konstytucja 3 Maja
d) był przywilej koszycki

6. Marszałek Sejmu jest wybierany:

a) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,
b) większością 2/3 ustawowej liczby posłów,
c) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
d) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3/5 ustawowej liczby posłów

7. Sejm Ustawodawczy 1919-1922 liczył w momencie zakończenia kadencji liczył:

a) 442 posłów
b) 516 posłów
c) 460 posłów
d) 444 posłów

8. Miejscem, w którym odbywały się Sejmy Koronacyjne był(a):

a) Lublin
b) Warszawa
c) Kraków
d) Piotrków

9. Marszałkami Sejmu Czteroletniego (1788-1792) byli:

a) Stanisław Małachowski i Ignacy Potocki
b) Lew Sapieha i Adam Czartoryski
c) Kazimierz Krasiński i Adam Czartoryski
d) Kazimierz Nestor Sapieha i Stanisław Małachowski

10. Tymczasową władzę ustawodawczą od sierpnia 1944 r. sprawował(a) w Polsce:

a) Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
b) Sejm Ustawodawczy PRL
c) Krajowa Rada Narodowa
d) Rada Jedności Narodowej

11. Reprezentacja poselska usankcjonowała się po Sejmie:

a) w Piotrkowie w 1493 roku
b) w Lublinie w 1569 roku
c) koronacyjnym w Krakowie w 1573 roku
d) w Warszawie w 1788 roku

12. Po raz pierwszy nie osiągnięcie zasady consensu spowodowało zerwanie Sejmu w roku:

a) 1612
b) 1648
c) 1652
d) 1669

13. Rugi poselskie były:

a) usunięciem z obrad posłów paraliżujących prace Izby
b) miejsca obrad poszczególnych frakcji poselskich
c) postulatami poselskimi zawartymi w instrukcjach sejmikowych
d) sprawdzeniem mandatów poselskich

14. Arbitrzy byli:

a) obserwatorami obrad Izby
b) marszałkami Izby rozstrzygającymi spory między posłami
c) wybieranymi ze składu Izby posłami, którzy rozstrzygali spory prawne
d) przedstawicielami Senatu podczas obrad Izby Poselskiej

15. Pierwsza transmisja Internetowa z obrad miała miejsce podczas:

a) wizyty w Sejmie Przewodniczącego Pata Coxa
b) wizyty w Sejmie Jana Pawła II
c) wizyty w Sejmie Królowej Elżbiety II
d) podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu III Kadencji

16. Funkcja kreacyjna Sejmu polega na:

a) wyłącznym wpływie Sejmu na ustanawianie prawa
b) prawie Sejmu do uchwalania votum zaufania bądź nieufności rządowi lub ministrom
c) uczestnictwie w powoływaniu na niektóre stanowiska państwowe i odwoływaniu z nich
d) kreowaniu regulacji wewnętrznych Izby i form jej działania

17. Pierwszy Sejm Dzieci i Młodzieży odbył się w roku:

a) 1993
b) 1994
c) 1995
d) 1996

18. Przyjęciu uchwały sankcjonującej stan wojenny sprzeciwił(o) się

a) 1 poseł
b) 2 posłów
c) 3 posłów
d) 4 posłów

19. Dniem, od którego obowiązywała Konstytucja z 1791 r. był

a) 3 maja 1791 r.
b) 4 maja 1791 r.
c) 5 maja 1791 r.
d) 6 maja 1791 r.

20. Referendum zatwierdzające ustawę o zmianie Konstytucji:

a) musi być zawsze przeprowadzone
b) musi być przeprowadzone, jeśli zażądają tego uprawnione podmioty
c) musi być przeprowadzone, jeśli zmiana dotyczy rozdziału I, II lub XII Konstytucji
d) musi być przeprowadzone, jeśli zmiana dotyczy rozdziału I, II lub XII Konstytucji i zażądają tego podmioty uprawnione do przedłożenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji

21. Sejmem, który zniósł Konstytucję 3 Maja był:

a) Sejm Grodzieński w 1793 roku
b) Sejm Warszawski w 1793 roku
c) Sejm Piotrkowski w 1794 roku
d) Sejm Grodzieński w 1795 roku

22. Tadeusz Rejtan był posłem ziemi:

a) wielkopolskiej
b) małopolskiej
c) wileńskiej
d) nowogrodzkiej

23. Konstytucja Marcowa z 1921 roku, wzorowana była na konstytucji:

a) Stanów Zjednoczonych
b) III Republiki Francuskiej
c) Republiki Weimarskiej
d) nie była wzorowana i stanowiła zbiór nowych rozwiązań systemowych

24. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej:

a) 50 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu
b) 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu
c) 250 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu
d) 500 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu

25. Czy obecnie Prezydium Sejmu jest konstytucyjnym organem Sejmu?

a) Tak
b) Nie

26. Komisja do spraw Unii Europejskiej liczy nie więcej niż:

a) 11 członków
b) 23 członków
c) 46 członków
d) 69 członków

27. O kim Napoleon powiedział, iż jako Marszałek Sejmu Księstwa Warszawskiego "będzie mówił w imieniu wieków" ?

a) o Stanisławie Małachowskim
b) o Stanisławie Kostce Potockim
c) o Tomaszu Adamie Ostrowskim
d) o Adamie Kazimierzu Czartoryskim

28. Marszałkiem Sejmu Powstańczego 1830-1831 był:

a) Władysław Ostrowski
b) Józef Lubowidzki
c) Stanisław Piwnicki
d) Tomasz Adam Ostrowski

29. Pierwszym przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, powołanej do stworzenia projektu Konstytucji III RP był:

a) Włodzimierz Cimoszewicz
b) Józef Oleksy
c) Aleksander Kwaśniewski
d) Aleksander Małachowski

30. W przypadku niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta RP jego obowiązki przejmuje:

a) Prezes Rady Ministrów
b) Marszałek Sejmu RP
c) Marszałek Senatu RP
d) rozpisuje się nowe wybory na urząd Prezydenta RP