FAQ

Obrazek do tekstu
 1. Dlaczego tak często widać pustą salę posiedzeń w trakcie debat?

  Widok pustej sali posiedzeń w czasie obrad plenarnych sejmu, który często przekazywany jest w relacjach środków masowego przekazu wcale nie wynika z nieusprawiedliwionej nieobecności posłów. Znaczna część poselskiej pracy nad ustawami odbywa się w komisjach sejmowych. Tam, w mniejszym gronie, posłowie mogą łatwiej zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami projektów ustaw i przeprowadzić merytoryczną dyskusję. W komisjach zasiadają przedstawiciele wszystkich klubów poselskich. Posiedzenia komisji odbywają się często w trakcie obrad plenarnych. Na Sali obrad znajdują się wtedy tylko delegowani do zabrania głosu posłowie, a reszta uczestniczy w pracach komisji lub podkomisji powołanych do szczegółowego rozpatrzenia projektów ustaw. Przy założeniu , że każdy poseł jest członkiem dwóch komisji i w praktyce kilku podkomisji pusta sala posiedzeń nie oznacza, że posłowie nie wypełniają swoich obowiązków Warto pamiętać, że uczestnictwo w pracach komisji jest obowiązkiem posłów. Za niewywiązywanie się z obowiązków na posłów nakładane są regulaminowe kary, w tym kary finansowe. Niezależnie od pracy w komisjach poseł w czasie obrad wykonuje szereg innych obowiązków związanych z uczestnictwem w klubie parlamentarnym, do którego należy, a także przygotowuje się do wystąpień, uczestniczy w spotkaniach i innych wydarzeniach mających miejsce w Sejmie.

 2. Ile osób pracuje w Kancelarii Sejmu?

  Kancelaria Sejmu to urząd powołany, aby pomagać posłom w wykonywaniu ich obowiązków. Pracuje w niej około 1200 pracowników. Wykonują oni bardzo różne zadania, m.in. zajmują się obsługą prawną procesu ustawodawczego, pomagają w pracach komisji sejmowych, zapewniają obsługę techniczną Sali posiedzeń i kompleksu gmachów sejmowych, jak również chronią teren Sejmu (Straż Marszałkowska).

 3. Czym się zajmują biura poselskie?

  Aby obywatele w całym kraju mieli możliwość kontaktu ze swoimi przedstawicielami, wszyscy posłowie są obowiązani prowadzić biura poselskie. W biurze poselskim można skontaktować się z posłem, w tym spotkać się z nim osobiście, przekazać mu swoje uwagi, poinformować o lokalnych problemach. Zazwyczaj posłowie prowadzą kilka biur, w większych miastach okręgu wyborczego. Dniem dyżurów poselskich w biurach jest tradycyjnie poniedziałek, kiedy nie odbywają się posiedzenia plenarne, ani posiedzenia komisji sejmowych w Warszawie.

 4. Czy można przysłuchiwać się obradom Sejmu?

  Obrady Sejmu są jawne i obywatele mają konstytucyjnie zagwarantowaną możliwość przysłuchiwania się im. Terminy posiedzeń Sejmu i ich tematyka podawane są do powszechnej wiadomości i są dostępne m. in. w Systemie Informacyjnym Sejmu, na stronie www.sejm.gov.pl. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na galerii Sali posiedzeń przeznaczonych dla publiczności, przed planowaną wizytą należy skontaktować się ze Strażą Marszałkowska w celu sprawdzenia dostępności miejsc. Stenogramy z posiedzeń Sejmu także są powszechnie dostępne i publikowane również w serwisie internetowym. Trzeba pamiętać, że Sejm może utajnić swoje obrady, dzieje się to jednak bardzo rzadko.

  Informację o możliwości obserwacji obrad Sejmu można znaleźć tutaj.

 5. Ile jest pokoi w gmachach sejmowych?

  Kompleks gmachów sejmowych zajmuje obszar o powierzchni około 5 ha, położony w parku na skraju skarpy warszawskiej. W ponad 10 budynkach mieści się prawie 1400 pomieszczeń. Są to sale posiedzeń, reprezentacyjne gabinety, pomieszczenia biurowe oraz hotelowe.

 6. Co to jest Straż Marszałkowska?

  Straż Marszałkowska to najmniejsza w Polsce samodzielna formacja mundurowa. Podlega ona Marszałkowi Sejmu, zaś bezpośrednio kieruję nią Komendant Straży Marszałkowskiej. Jej członkowie ochraniają i zabezpieczają budynki sejmowe, kierują dostępem do nich, a także strzegą porządku na ich terenie.

 7. Jak często pojawia się w Sejmie Prezydent RP?

  Wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Sejmie są dość rzadkie. Rozpoczynając swoją kadencję, składa on przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym zebranym w Sali posiedzeń Sejmu. W trakcie trwania swojej kadencji, Prezydent RP odwiedza Sejm zazwyczaj przy okazji świąt państwowych, wizyt głów innych państw lub najważniejszych debat, jak na przykład corocznej debaty o kierunkach polityki zagranicznej. Trzeba dodać, że na Sali posiedzeń Prezydentowi przysługują dwa miejsca; fotel po lewej stronie Marszałka, zajmowany zawsze w momencie zaprzysiężenia i lożę prezydencką na poziomie galerii dla publiczności.

 8. Jak odbywają się głosowania?

  W trakcie posiedzeń Sejmu, trwającego zazwyczaj od 2 do 4 dni, głosowania odbywają się w większych blokach, od kilku do kilkudziesięciu głosowań. Bywa, że w jednym bloku głosowań przeprowadzanych jest ponad setka głosowań. Czas ich trwania jest bardzo różny, od najkrótszych - 10 minutowych, po kilkugodzinne. Posłowie głosują za pomocą elektronicznego systemu liczenia głosów, uruchamianego specjalną elektroniczną (zawierającą czip) kartą do głosowania, będącą jednocześnie legitymacją poselską. Karta do głosowania dla posła, który zgubił legitymację poselską lub jej zapomniał może być wyrobiona przed rozpoczęciem głosowań. Tuż po danym głosowaniu dostępne są imienne listy posłów pogrupowanych w kluby i koła, z dokładnym rozkładem głosów.

 9. Jak można skontaktować się z posłem?

  Najłatwiej skontaktować się z posłem poprzez jego biuro poselskie. Adresy i telefony do biur poselskich dostępne są w Systemie Informacyjnym Sejmu, na stronie www.sejm.gov.pl. Warto pamiętać, że poniedziałek jest tradycyjnie dniem dyżurów posłów w swoich biurach.