Aktualności

Zwiedzanie Sejmu przez osoby indywidualne

01.12.2011 15:40:47

Od grudnia 2011 r. rozszerzamy ofertę skierowaną do osób indywidualnych, które chcą zwiedzić Sejm. Teraz zapraszamy Państwa przez cały rok, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni posiedzeń Sejmu oraz dni, kiedy będą mieć miejsce ważne wydarzenia w Sejmie.
Zwiedzanie rozpoczyna się o godzinie 12.00. Należy zgłosić się do Działu Przepustek (ul. Wiejska 4/6/8, budynek H) z dowodem tożsamości 20 minut przed rozpoczęciem zwiedzania w celu odebrania przepustki. Osoby zwiedzające Sejm zobowiązane są do stosowania się do podanych poniżej zasad zwiedzania.
Zwiedzanie Sejmu jest bezpłatne i odbywa się w grupie pod opieką pracownika Kancelarii Sejmu.

 

Zasady zwiedzania Sejmu przez osoby indywidualne


1. Zwiedzanie Sejmu jest bezpłatne.
2. Osoby zwiedzające Sejm zobowiązane są posiadać przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość w celu uzyskania dokumentu (jednorazowej karty wstępu) zezwalającego na wstęp do gmachu Sejmu.
3. Osoby wchodzące do budynku poddają się kontroli pirotechnicznej przy użyciu specjalistycznych urządzeń technicznych dokonanej przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu i strażników Straży Marszałkowskiej. Kontrola obejmuje także bagaż osób wchodzących do budynku.
4. Bagaż podręczny, okrycia wierzchnie oraz przedmioty, które mogą być użyte w sposób zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi osoby zwiedzające pozostawiają w szatni.
5. Zakazane jest ponadto wnoszenie przedmiotów, które mogą być wykorzystane do zakłócenia spokoju lub naruszenia powagi Sejmu.
6. Strażnik nie zezwoli na wejście do budynków osobie:
    - odmawiającej poddania się kontroli, o której mowa w ust. 4,
    - która swoim zachowaniem narusza powagę Sejmu lub Senatu,
    - która nie ma stosownego ubioru odpowiadającego powadze miejsca.
7.   Osoby wchodzące do budynków i na tereny oraz przebywające w budynkach i na terenach są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom strażników Straży Marszałkowskiej oraz pracownika Kancelarii Sejmu lub osoby upoważnionej przez dyrektora Biura Korespondencji i Informacji, pod której opieką odbywa się zwiedzanie.
8.   Strażnik Straży Marszałkowskiej lub pracownik Kancelarii Sejmu lub osoba upoważniona przez dyrektora Biura Korespondencji i Informacji, pod której opieką odbywa się zwiedzanie, może nakazać osobie lub grupie osób natychmiastowe opuszczenie budynków i terenów, jeśli osoba ta lub grupa osób swoim zachowaniem lub wyglądem naruszają powagę Sejmu lub Senatu oraz w przypadku, gdy nie podporządkowują się poleceniom wydawanym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
 9.  Zwiedzanie Sejmu może odbywać się wyłącznie poza dniami posiedzeń Sejmu. Zwiedzanie Senatu może odbywać się wyłącznie poza dniami posiedzeń Senatu.